ŠPPP

Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez že vrsto let izvajamo programe, za katere nas ŠOUM (Študentska organizacija Univerze v Mariboru) prepoznava kot organizacijo, ki izvaja ŠPPP (študentski programi posebnega pomena) v okviru interesnih dejavnosti študentov. Iz tega naslova smo tudi delno sofinancirani, programi pa so ciljno usmerjeni na študentsko in dijaško populacijo.

Študentski programi posebnega pomena so lahko tisti programi, ki jih izvajajo društva, zveze društev, zavodi, samoupravne skupnosti študentov ali fundacije, ki izpolnjujejo zahteve iz 6. člena tega odloka in katerih prekinitev izvajanja bi bistveno vplivala na kakovost, raznolikost in množičnost obštudijskih in interesnih dejavnosti študentov.

Interesne dejavnosti študentov so tiste dejavnosti, za katere imajo študentje interes in ki niso vezane na študijski proces in jih študentje opravljajo ob študiju na področjih študentske kulture, izobraževanja, športa, tehnične kulture, mednarodne dejavnosti, izpopolnjevanja študentov v tujini, raziskovalne dejavnosti, študentskega socialnega in ekonomskega položaja, informacijskega in računalniškega opismenjevanja ter uporabe informacijskih tehnologij, študentskega založništva in medijev ter drugih sorodnih dejavnosti.